43
LISELER_KAMPUS_TURU

Özel Koşul ve Açıklamalar

Tablo 3 ve 4

4

Bu programa yerleşen adaylardan ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan şartları sağlayanlara, yükseköğretim kurumunun vakfı / anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yurt, ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma vb. imkânlar sağlanmaktadır. Söz konusu imkanlara ilişkin ayrıntılı bilgi yükseköğretim kurumunun internet sayfasından edinilebilecektir.

Tablo 3 ve 4

5

Programın "KKTC Uyruklu" kontenjanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ihtiyaç alanları kapsamında KKTC uyruklu adaylar için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumları bünyesinde ayrılan kontenjanlardır. KKTC Uyruklu kontenjanlarından; KKTC Liselerinden mezun, KKTC'de ikamet eden, KKTC uyruklu (çift uyruklular dahil) olanlar ile ilk, orta ve lise eğitimlerini KKTC'de görmüş KKTC'de ikamet eden ve uyruğu sadece T.C. olanlar yararlanacaklardır. Söz konusu aday listeleri, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği'nin uygun görüşüyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına iletilmesi halinde işleme alınacaktır. Programlara; YÖK ile KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında varılan mutabakat kapsamında yerleştirme yapılacaktır. Bu programın burs ile ilgili koşulları ilgili üniversitenin yetkisindedir. Program koşullarında burs verileceğinin yazılı olması bursla ilgili adaya bir hak kazandırmaz.

Tablo 3 ve 4

11

Bu programa kayıt yaptırabilmek için öğrencilerin; a. Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanları Yönetmeliği ile Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesinin, Eğitim Kurumlarında Kayıt Kabul, Sağlık Koşulu ile ilgili yasal koşulları sağlamaları, b. Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirlenen usul ve esaslara göre aldıkları "Gemiadamı Olur Sağlık Raporu" nu Sağlık Denetleme Merkezinde onaylatmaları ve Gemiadamı Sağlık Yoklama Belgesi almaları gerekmektedir.

Tablo 3 ve 4

19

KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun desteklerinden yararlanabilmektedir. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları ve öğrenci ikamet izni almaları gerekmektedir. Öğrenci ikamet izni başvurusu KKTC İçişleri Bakanlığı’na online olarak yapılmakta; başvuru için sağlık sigortası zorunluluğu bulunmaktadır. Sağlık sigortası ödemeleri ikamet izni başvurusu aşamasında şahsen yapıldığından öğrenciler ayrıca üniversitelere sağlık sigortası primi adı altında ödeme yapmamalıdırlar. KKTC’de yürürlükte bulunan mevzuata göre geçici sakin olarak bulunan bütün yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemleri için sağlık raporlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Yabancı öğrenci TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV-HCV-HBSAG-RPR tetkiklerini içeren orijinal laboratuvar tetkik sonucunu (rapor ve/veya laboratuvar tetkik sonucunun tarihinin iki aydan eski olmaması kaydıyla) Öğrenci Otomasyon Sistemine yükleyecektir. Öğrenci Otomasyon Sistemine yüklenen rapor/tetkik sonucu, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın yürürlükte bulunan Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde belirtilen tek hekim ücreti üzerinden onaylanacaktır. Ancak Bakanlığın, sunulan rapordaki pozitif sonuçlar nedeniyle ilave tetkik isteyeceği durumlarda öğrenci, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde düzenlenen ücret tarifesine göre tam ücret ödeyecektir. Sağlık raporu olmayan ya da rapor tarihi iki ayı geçen öğrenciler, KKTC’deki sağlık raporu alabilmek için Öğrenci İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden işlem yapacaktır. KKTC yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran, öğrenimine devam eden ve öğrenci ikamet izni alacak olan TC ve diğer ülke uyruklu her öğrenci 8/2012 sayılı Sağlık Fonu Yasası kapsamında sağlık sigortası için asgari ücretin %10'nu kadar ödemeyi, Öğrenci İkamet İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden Kooperatif Merkez Bankası’na ait sanal post vasıtası ile KKTC Sağlık Bakanlığı hesabına yatıracak ve yatırma işlemi tamamlandıktan sonra Sistem öğrenciyi bir sonraki aşamaya yönlendirecektir. KKTC Sağlık Fonu Yasası kapsamında prim ödeyen TC ve diğer ülke uyruklu öğrenciler primi ödenen yıl için kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Söz konusu primi ödemeyen öğrenciler kamu sağlık kurumlarına başvurduklarında kendi olanakları ile tam ücret tarifelerine tabi olurlar ve tedavi gördükleri kuruma gerekli ödemeyi yaparlar. Ayrıntılı bilgi için ikamet izni başvurusu konusunda KKTC İçişleri Bakanlığı’na, sağlık sigortası ve sağlık raporu konusunda KKTC Sağlık Bakanlığı’na, üniversitelerin tabi olduğu kurallarla ilgili olarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na başvurulabilir.

Tablo 3 ve 4

21

Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.

Tablo 3 ve 4

22

Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

Tablo 3 ve 4

23

Öğretim dili İngilizce'dir.

Tablo 3 ve 4

24

Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.

Tablo 3 ve 4

34

Bu programdaki öğretim dili en az %30 İngilizce'dir.

Tablo 3 ve 4

61

“Bk.61 Binghamton Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan uluslararası ortak lisans programları 4 yıl süreli olup, öğrenciler 1. ve 3. yılları İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, 2. ve 4. yılları Binghamton University’de eğitim alacaklardır. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için bu programlara yerleşen öğrenciler için öğrenim ücreti akademik yıl başına (iki dönem) öğrenim ücreti İTÜ'deki akademik yıllar için 15.000 TL/yıl’dır. Binghamton Üniversitesinde geçirilecek dönemler için öğrenciler bu üniversitenin o yıl için belirlenen ücretini ödeyeceklerdir. Ortak programın yurtdışındaki ilgili üniversiteye ait öğretim ücreti (burs, yaşam koşulları, sigorta vb.) ile diğer kişisel harcamalara ait bilgiler ilgili üniversitenin internet sayfasından edinilmelidir. Türkiye'deki üniversitelerinde İngilizce Hazırlık Okuluna devam edecek öğrenciler için 2022-2023 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücreti bir akademik yıl için 7.700 TL olacaktır. Programa yerleşen öğrencilerden en yüksek YKS puanına sahip 1 (bir) öğrenci, İTÜ’de ve Binghamton’da ödenecek olan eğitim ücretleri üzerinden %50 burs kazanır. İlgili burs yalnızca eğitim ücretleri üzerinden uygulanır, Hazırlık ücretlerine ve yaşam giderlerine (yurt, yemek, vb.) bu burs uygulanmaz. Burs süresi, Hazırlık eğitimi hariç 4 (dört) yıldır."

Tablo 3 ve 4

64

Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.

Tablo 3 ve 4

143

Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır. (Okul birincisi kontenjanları dâhil).

Tablo 3 ve 4

144

Mühendislik programlarına (Orman, Ziraat, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri, Su Ürünleri/Su Bilimleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, Biyosistem Mühendisliği, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil.); programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (Okul birincisi kontenjanları dâhil.).

Tablo 3 ve 4

145

Bu programa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından burs verilecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının burslarla ilgili duyurusu bu kılavuzun sonunda yer almaktadır. (Ek yerleştirmede geçerli değildir.)

Tablo 3 ve 4

146

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ya da belirlenecek Birlik, Dernek, Vakıf, Sendika gibi kurumlar tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere aşağıda yer alan şartların tümünü karşılayan öğrencilere eğitim bursu verilir: a) YKS tercihlerinin ilk 5’inden en az birisinin Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği ve/veya Cevher Hazırlama Mühendisliği olması ve bu tercihlerden birisine yerleşmiş olmak gerekmektedir. b) YKS yerleştirme puanlarına göre ilk 100 bin içinde yer almak gerekmektedir. c) Önceden, yurtiçinde veya yurt dışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olunmaması gerekmektedir. d) Sınavın yapıldığı yıl, burs kapsamındaki bölümlerden birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırılmış olması gerekmektedir. e) Her yarıyıl için 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden en az 65) genel not ortalamasına sahip olmak gerekmektedir. f) Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği programlarına yerleşip yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler de eğitim bursundan yararlanırlar. g) İMİB tarafından belirtilen tutarlar her eğitim ve öğretim yılı için 9 ay süresince öğrencilere ödenir. Öğrencilere verilmesi planlanan burs tutarlarını İMİB öğrencilere doğrudan verebileceği gibi; vakıf ve/veya dernek gibi başka kurumlar aracılığı ile de verebilme hakkını kendinde saklı tutar. h) Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında asgari ücret doğrultusunda güncellenecek olup, en yüksek burs tutarı asgari geçim indirimi hariç asgari ücret tutarının daha aşağısında kalmamak üzere TİM Maden Sektör Kurulunun (İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği) kararları doğrultusunda değiştirilebilecektir. i) Bursa hak kazanma kriterleri ve tutarları aşağıdaki gibidir; 1. İlk 65 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara’da bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylardan; • İlk 30 binde yerleşen adaylara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar (2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için 2.557 TL); • İlk 30.001-50.000 arasında yerleşen adaylara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının 1/2'si kadar (2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için 1.278 TL); • İlk 50.001-65.000 arasında yerleşen adaylara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının 1/3'ü kadar (2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için 852 TL); 2. İlk 100 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara haricindeki illerde bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine yerleşen adaylara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar (2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için 2.557 TL) ödeme yapılır. j) Öğrencinin mezuniyeti sonrasında ilgili sektörde en az 5 yıl çalışma taahhüdünde bulunması gerekmektedir. (Bursa hak kazanan ve 3. ve 4. Sınıfta okuyan öğrencilerin, (l) maddesinde sayılan durumlardan en az birinin gerçekleşmesi sonucunda bursunun kesilmesi çalışma taahhüdünden muafiyet sağlamayacak olup, mezuniyet sonrası burs alınan süre kadar çalışma taahhüdünde bulunması gerekmektedir.) k) İMİB ya da belirlenecek Birlik, Dernek, Vakıf, Sendika gibi kurumlar Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği programlarını YKS kılavuzunda yer alan eğitim süreleri içinde başarıyla tamamlayan ve eğitim süresi boyunca eğitim bursu alan öğrencilere madencilik sektöründe faaliyet gösteren firmalarda iş verilmesine yardımcı olur. l) Aşağıda yer alan durumların en az birisinin gerçekleşmesi durumunda öğrencilere verilen eğitim bursu kesilir: • Yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamayan, • Bir önceki eğitim ve öğretim dönemine ilişkin başarısız 3 veya daha fazla dersi olan, • İki önceki eğitim ve öğretim döneminden başarısız dersi olan, • Yarı yıl ortalaması 4 üzerinden 2.5'in (100 üzerinden 65’in) altında kalan öğrencilerin bursu kesilir. m) Aşağıda yer alan durumların en az birisinin gerçekleşmesi durumunda ve bunlarla sınırlı olmamak üzere öğrencilere verilen eğitim bursu TİM Maden Sektör Kurulu’nun(İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıları Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği) takdiri ile iptal edilir ve iadesi talep edilir. • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi, • Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünü bitirmeden ara sınıflarda başka bölümlere geçiş yapması, • İMİB ve diğer protokol tarafları hakkında, bunların çalışanları, sorumluları ve yetkilileri ile ilgili yanlış her türlü mecrada yazılı ve sözlü beyanlarda bulunulması ya da itibarını zedeleyici beyanlarda bulunulması, • Bursiyerin Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği veya Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümünü yarıda bırakması, öğrencilik haklarını kaybetmesi, okulu dondurması, disiplin cezası olması ve herhangi bir dersten devamsızlık nedeni ile kalması hallerinde öğrencilerin bursu iptal edilir ve iadesi talep edilir. n) Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmez.

Tablo 3 ve 4

154

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İTKİB) ya da belirlenecek Birlik, Dernek, Vakıf, Sendika gibi kurumlar tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere aşağıda yer alan şartların tümünü karşılayan Tekstil Mühendisliği ile Deri Mühendisliği programlarına yerleşen öğrencilere eğitim bursu verilir: a) YKS tercihlerinin ilk 5'inden en az birisinin Tekstil Mühendisliği ve/veya Deri Mühendisliği olması ve bu tercihlerden birisine yerleşmek, b) Tekstil Mühendisliği ve Deri Mühendisliği programlarına yerleşenler için ilk 20 binde olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarı kadar (2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için 1.828 TL) 9 ay süreyle eğitim bursu verilir. c) Tekstil Mühendisliğine yerleşenler için ilk 20-50 bin ve Deri Mühendisliğine yerleşenler için ilk 20-60 bin arasına olanlara asgari geçim indirimi hariç net asgari ücret tutarının %70'i kadar (2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için 1.280 TL) 9 ay süreyle eğitim bursu verilir. d) Tekstil Mühendisliği için ilk 50-80 bin ve Deri Mühendisliği için ilk 60-100 bin arasına olanlara asgari geçim indirimi hariç asgari ücret tutarının %50'si kadar (2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılı için 914 TL) 9 ay süreyle eğitim bursu verilir. e) Öğrencilere verilmesi planlanan burs tutarlarını İTKİB ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) öğrencilere doğrudan verebileceği gibi; vakıf – dernek gibi başka kurumlar aracılığı ile de verebilme hakkını kendinde saklı tutar. Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında asgari ücret doğrultusunda güncellenir. Her yıl enflasyon artışı doğrultusunda belirlenecek olan burs tutarı; asgari geçim indirimi hariç asgari ücret tutarının daha aşağısında kalmamak üzere, Hazırgiyim – Tekstil – Deri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurullarının kararları doğrultusunda değiştirilebilecektir. f) Tekstil Mühendisliği veya Deri Mühendisliği programlarına yerleşip yabancı dil hazırlık sınıfında eğitim gören öğrenciler de eğitim bursundan yararlanırlar. g) İTKİB ya da belirlenecek Birlik, Dernek, Vakıf, Sendika gibi kurumlar, Tekstil Mühendisliği ve Deri Mühendisliği programlarını YKS kılavuzunda yer alan eğitim süreleri içinde başarıyla tamamlayan ve eğitim süresi boyunca eğitim bursu alan öğrencilere tekstil veya deri sektöründe faaliyet gösteren firmalarda sektörde çalışma taahhüdünde bulunmaları halinde en az 5 yıl boyunca iş verilmesine yardımcı olur. h) Aşağıda yer alan durumların en az birisinin gerçekleşmesi durumunda öğrencilere verilen eğitim bursu kesilir ve istihdam garantisi ortadan kalkar. Yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlayamamak, Öğrencinin bir önceki eğitim ve öğretim dönemine ilişkin başarısız 3 ve daha fazla dersi olması, Öğrencinin iki önceki eğitim ve öğretim döneminden başarısız dersi olması, Yarı yıl ortalaması 4 üzerinden 2.5'in (100 üzerinden 65'in) altında kalan, öğrencilik haklarını kaybeden, disiplin cezası olan ve dersten devamsızlık nedeni ile kalan öğrencilerin bursu kesilir.

Tablo 3 ve 4

164

Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), bir Türk üniversitesi ile yurtdışı bir üniversite tarafından ortak olarak yürütülen lisans programıdır. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, her iki üniversiteden de ortak program olduğunu belirten iki ayrı diploma (Bazı üniversitelerde ortak bir lisans diploması verilebilir.) alır. Ortak olarak yürütülen programa ait özel bakınız koşullarından bilgi edinilmelidir. Örneğin, İstanbul Teknik Üniversitesi ve New Paltz Üniversitesi tarafından yürütülen “Lisans/Bachelor of Arts”/ “Bachelor of Science” diplomasına yönelik “İşletme” programını başarıyla tamamlayan bir öğrenci aşağıda belirtilen iki ayrı diplomayı almaya hak kazanacaktır. “SUNY New Paltz Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilmiştir.” ibaresini içeren İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması ve “İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa yürütülen program sonunda SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilmiştir.” ibaresini içeren SUNY New Paltz Üniversitesi tarafından verilecek bir lisans diploması. Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programının akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini veya ortak diploma almaya hak kazanamazlar. Adaylar, uluslararası ortak lisans programlarına, ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilirler. Çift diploma programlarındaki derslerin öğretim dili ile ilgili bilgi üniversiteden edinilmelidir. Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için programın gerektirdiği yabancı dili yeterli düzeyde bilmeleri gerekmektedir. Bu programlara yerleştirilen ancak, programın gerektirdiği yabancı dil seviyesini tespit eden ilgili üniversitelerin belirlediği uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olamayanlar, yabancı dil hazırlık eğitimi alacaklardır. İlgili ülkede eğitime gidebilmek için, öğrencilerin uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden ilgili üniversite tarafından belirlenen taban puanları almaları gerekmektedir (Tercihlerinizi yapmadan önce ayrıntılı bilgi için ilgili üniversiteye başvurunuz.). İstenen taban puanlar bazı üniversitelerde lisans eğitimine başlayabilmek için, bazı üniversitelerde ise ilgili ülkedeki eğitime başlayabilmek için ön koşullardır. Bu konuda ayrıntılı bilgiye ilgili Türk Üniversitelerinin internet sayfasından erişilebilir. Öğrencilere yabancı dil koşulunu sağlamaları için en fazla iki yıl süre verilir. Öğrenciler iki yıl içinde üniversitece belirlenen dil koşulunu sağlayamazsa kaydının bulunduğu yükseköğretim kurumunda varsa öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kaydını yaptırabilir ya da talebi üzerine kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla taban puan koşulunu sağlamak kaydıyla YKS puanına ve tercihlerine göre ÖSYM tarafından Türkiye’de öğretim dili Türkçe olan herhangi bir yükseköğretim programına bir defaya mahsus olmak üzere yerleştirilebilirler. Uluslararası ortak lisans programına kabul edilen öğrenciler, ilgili ülkede öğrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve öğrenciler ilgili ülke vizesi alabilmek için gerekli koşulları yerine getirmelidirler. Türk ve yurt dışı üniversite program koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı olacaklardır. Öğrenim ücretleri bu eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olup, önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim yılı başından önce öğrencilere ilgili üniversite tarafından ayrıca duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır. Uluslararası ortak lisans programlarında ilgili Türk devlet üniversiteleri için belirtilen yıllık öğrenim ücretleri Türkiye’deki hazırlık ve lisans eğitimini kapsamaktadır. Her yıl Türk devlet üniversiteleri için ilan edilecek öğrenim ücreti, Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen ikinci öğrenim ücretinden az olmamak ve sekiz katını geçmemek kaydıyla yükseköğretim kurumları tarafından saptanacaktır. Uluslararası ortak lisans programı çerçevesinde ilgili ülkede geçirilecek dönemler için öğrenciler ilgili üniversitenin ortak program için o yıl için belirlenen öğrenim ücretini ödeyeceklerdir. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası programda kayıtlı öğrencilerin akademik başarısızlık, yatay geçiş vb. işlemlere ilişkin olarak Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik’i incelemelerinde yarar görülmektedir. Adaylar tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin uluslararası ortak lisans programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiyi (burs, ücret, yabancı dil yeterliliği vb. koşulları) ilgili üniversitenin internet sayfasından edinmelidir.

Tablo 3 ve 4

191

Bu programının yerleştirme puan türünde başarı sırası 100 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır.

Tablo 3 ve 4

192

Binghamton Üniversitesi ile birlikte yürütülecek olan uluslararası ortak lisans programları 4 yıl süreli olup, öğrenciler iki kez birer akademik yıl süre ile öğrenimlerinin yarısını Binghamton ’da diğer yarısını da Türkiye’deki ilgili üniversitelerinde tamamlayacaklardır. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı için bu programlara yerleşen öğrenciler için öğrenim ücreti İngilizce hazırlık ve lisans programları için akademik yıl başına İTÜ’de lisans eğitimi için 12000 TL, hazırlık sınıfı için 7 700 TL olup , Güz ve Bahar dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Binghamton Üniversitesinde geçirilecek dönemler için öğrenciler bu üniversitenin o yıl için belirlenen ücretini ödeyeceklerdir. Ortak programın yurtdışındaki ilgili üniversiteye ait öğrenim ücreti (burs, yaşam koşulları, sigorta vb.) ile diğer kişisel harcamalara ait bilgiler ilgili üniversitenin internet sayfasından edinilmelidir.

Tablo 3 ve 4

193

İstanbul Teknik Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi (ITÜDF) ile SUNY Denizcilik Üniversitesi (State University of New York Maritime College (SUNYMC) çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programlan 4 yıl sürelidir. İTÜ’deki bir yıllık hazırlık eğitim-öğrenim ücreti 7700 TL tutarındadır. İTÜ’deki diğer yıllarda ödenecek olan ücretler ise; 1. yıl güz döneminde 6.250 TL, 3. ve 4. yıllarda da her yıl için 12.500 TL olacaktır. Ödemeler, eğitimin ABD’deki kısmı için SUNYMC’a, Türkiye’deki kısmı için ise İTÜ’ye yapılır. Programa ilişkin ayrıntılı bilgiye üniversitenin internet sayfasından ulaşılabilir.

Tablo 3 ve 4

194

Bu programı tercih edebilmek için adayların ilgili yerleştirme puanının en az 260 olması gerekmektedir.

Tablo 3 ve 4

195

Programa kaydolan öğrenci her iki kurumda belirlenen öğrenim ücretinin yarısını ödeyecektir. (İTÜ programları için; yaz öğretimi ve açık deniz eğitimleri buna dahil değildir.) Karşılıksız olan bu destek İngilizce hazırlık programında geçirilen 1 yıl ile normal lisans süresince verilir. Söz konusu bursun devamı ile ilgili esaslar üniversiteler tarafından belirlenir. Buna ilişkin ayrıntılı bilgiye üniversitelerin web sitelerinden ulaşılabilir.

Tablo 3 ve 4

196

Bu programı tercih edebilmek için adayların ilgili yerleştirme puanının en az 370 olması gerekmektedir.

Tablo 3 ve 4

197

İstanbul Teknik Üniversitesi ile New Jersey Institute of Technology (NJIT) tarafından yürütülen uluslararası ortak 4 yıllık çift diploma lisans programıdır. Öğrenciler 1. ve 3. yılları İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, 2. ve 4. yılları New Jersey Institute of Technology’de tamamlayacaklardır. Bu program, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne kabul edilecek öğrencilerle, New Jersey Institute of Technology tarafından kabul edilen uluslararası öğrencilerin birlikte eğitim görecekleri uluslararası bir programdır. Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi’nden “Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Diploması” ve New Jersey Institute of Technology’den de “Electrical Enginering Lisans diploması” alacaklardır. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için programın yıllık (güz ve bahar yarıyılları) öğrenim ücreti; İTÜ de İngilizce hazırlık sınıfı için 7700 TL, programın İTÜ de alınacak lisans öğrenimi için de 5000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasıdır. Bu program öğrencileri NJIT de geçirecekleri her bir öğrenim yılı için o yıla ait New Jersey Eyaleti vatandaşlarının ödeyeceği miktarı ödeyeceklerdir. Güncel ücret bilgisi http://www5.njit.edu/bursar/tuition/ internet adresinden elde edilebilir. İnternet sayfasındaki ücretler NJIT’nin öğrenim ücreti ve temel harçları ile öğrencinin programda öngörülen dönemlerdeki oryantasyon programı ücretinden oluşmaktadır. Öğrencilerin ABD de bulunduğu sürede sağlık sigortası yaptırması zorunlu olup bunun ücreti de öğrenciye aittir

Tablo 3 ve 4

198

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Saraybosna, Bosna-Hersek (IUS) ile yürütülecek olan uluslararası ortak lisans programı 4 yıl süreli olup öğrenciler Hazırlık eğitimlerini ve birinci ve ikinci yıl öğrenimlerini Uluslararası Saraybosna Üniversitesi’nde, üçüncü ve dördüncü yıl öğrenimlerini ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapacaklardır. Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde eğitim ve iletişim dili İngilizce’dir. Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. İngilizce yeterliliğini belgeleyen veya yapılacak yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan üniversitenin 1. sınıfına kaydedilir. İngilizce yeterliliğini belgeleyemeyen veya yeterlilik sınavında başarılı olamayan öğrenciler dil seviyelerine göre üniversite bünyesinde bulunan İngilizce Hazırlık Okuluna devam ederler. İngilizce Hazırlık Okulu 4 yıllık eğitim süresine dahil değildir. İngilizce Hazırlık Okulunda eğitim-öğretim ücrete tabidir; her biri 8 haftadan oluşan toplam 4 modül 32 hafta sürmektedir. İngilizce Hazırlık Okulunda bir yıllık (32 haftalık) eğitim-öğrenim ücreti 22.000 Türk Lirasıdır. IUS’taki hazırlık sonrasında 1. ve 2. yıllar için eğitim harcı ve diğer ücret bilgileri https://www.ius.edu.ba/tuition-fees-scholarships web sitesinden edinilebilir. Saraybosna’daki yaşam giderleri hakkında ayrıntılı bilgiye IUS’un web sitesinden ulaşılabilir. IUS’ta birinci ve ikinci yıl öğrenimlerini tamamlayan öğrencilerden 4 dönem sonundaki not ortalaması 4.00 üzerinden 2.50 ve üzeri olan öğrenciler, İTÜ’de eğitimlerine devam edebileceklerdir. Dört dönem sonundaki not ortlaması 2.50/4.00 'nin altında olan öğrenciler bu şartı sağlayana kadar eğitimlerine IUS'ta devam edeceklerdir. Programın İTÜ’deki öğrenim yıllarında öğrenciler yıllık 6.000 Türk lirası öğrenim ücreti ödeyeceklerdir.

Tablo 3 ve 4

200

Buffalo Üniversitesi ile yürütülecek olan uluslararası ortak lisans programları 4 yıl süreli olup, öğrenciler birinci ve üçüncü yıl öğrenimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinde ikinci ve dördüncü yıl öğrenimlerini ise Buffalo’da yapacaklardır. Programların akademik yıl başına öğrenim ücretleri hazırlık sınıfında 7700 TL, Lisans eğitimini İTÜ’de okudukları yıl için 12.000 TL’dir. ABD’de okudukları yıl için güncel ücret bilgisi http://www.buffalo.edu/studentaccounts/tuition-and-fees/fall.non-resident-full-time.html internet adresinden bahar ve güz dönemleri ayrı ayrı seçilerek non-resident, full-time undergraduate seçeneklerinden elde edilebilir.

Tablo 3 ve 4

201

Bu programı tercih edebilmek için adayların ilgili yerleştirme puanının en az 305 olması gerekmektedir.

Tablo 3 ve 4

202

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi (AZMIU) ile yürütülecek olan uluslararası ortak lisans programı 4 yıl süreli olup, öğrencilerin birinci ve ikinci yıl öğrenimlerini Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi’nde, üçüncü ve dördüncü yıl öğrenimlerini ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yapacaklardır. Programların akademik yıl başına öğrenim ücretleri İTÜ’deki hazırlık sınıfında 7.700 TL, lisans eğitiminde ise yıllık 1.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasıdır. AZMIU’daki öğrenim yıllarında alınacak ücret bilgisi, ilgili Üniversitenin web sayfasında duyurulacaktır. Eğitim harcı dışındaki kişisel harcamalarından öğrenci kendisi sorumludur.

Tablo 3 ve 4

203

İstanbul Teknik Üniversitesi ile State University of New York at New Paltz (SUNY New Paltz) ile birlikte yürütülecek olan İşletme uluslararası ortak lisans programlarının süresi İngilizce hazırlık sınıfı hariç 4 takvim yılında tamamlanacaktır. Öğrenciler 1. ve 2. yıllarının tamamında ve 3. yıllarının güz döneminde İstanbul Teknik Üniversitesi'nde, 3. yıllarının genişletilmiş bahar dönemi (Bahar ve I. Yaz Okulu dönemini içerir) ve 4. yıllarının (güz ve bahar dönemini içerir, yaz okulu dönemini içermez) tamamında State University of New York at New Paltz’da eğitim alacaklardır. SUNY New Paltz'taki ikinci dönem genişletilmiş Bahar dönemi olarak uygulanmaktadır. Genişletilmiş Bahar Dönemi, Ocak-Haziran arası takriben altı aylık süreyi yani New Paltz akademik takvimindeki bahar dönemini ve birinci yaz okulu dönemini kapsar. İTÜ-SUNY İşletme lisans programının 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için akademik yıl başına (iki dönem) öğrenim ücreti İTÜ'deki akademik yıllar için 12.000 TL/yıl’dır. SUNY New Paltz’daki öğrenim ücreti güncel bilgisi https://www.newpaltz.edu/student_accounts/tuition internet adresinden alınabilir Türkiye'deki üniversitelerinde İngilizce Hazırlık Okuluna devam edecek öğrenciler için 2022-2023 eğitim-öğretim yılı öğrenim ücreti bir akademik yıl için 7700 TL olacaktır.

Tablo 3 ve 4

204

“Bk.204 İTÜ-KKTC, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Eğitim ve Araştırma Yerleşkesidir. İTÜ-KKTC’nin Gazimağusa ve Yenierenköy’deki yerleşke bina inşaatları bitene kadar Yabancı Dil hazırlık dersleri Gazimağusa Yerleşkesinde bulunan mevcut binalarında gerçekleştirilecek, Lisans eğitimleri ise İTÜ’nün İstanbul’daki kampüslerinde her program için kendi fakültesinde verilecektir. İTÜ-KKTC öğrencileri İstanbul İTÜ öğrencilerinin kullandığı tüm eğitim ve sosyal altyapı imkanlarından faydalanacaktır. Öğretim dili %100 İngilizcedir. 2022- 2023 Akademik yılı için öğrenim ücreti 50.000 TL’dir (Bu ücret KDV hariç olup, %5 (yüzdebeş) KDV uygulanacaktır.). Yıllık öğrenim ücreti kayıt zamanı peşin veya Güz ve Bahar dönemlerinde iki eşit ödeme şeklinde yapılabilir. Burslu/burssuz tüm öğrencilerden öğrenim ücreti dışında üniversiteye kayıt zamanı kayıt ücreti olarak 3000 TL (KDV dâhil) alınır. Önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretinde bir artış olması durumunda, önceki yıllarda kayıt olan öğrenciler için bu artış bir önceki yıla göre TL bazında KKTC Devlet Planlama Örgütü tarafından ilan edilen yıllık Temmuz ayı TÜFE oranı ile sınırlı olacaktır. İTÜ-KKTC’nin burs ve yardım esasları kapsamında çeşitli burs ve yardım olanakları mevcuttur, detaylı bilgi https://www.kktc.itu.edu.tr/ internet adresinde bulunmaktadır.”

Tablo 3 ve 4

205

İstanbul Teknik Üniversitesi ile Montana State Üniversitesi (MSU) tarafından yürütülen uluslararası ortak lisans programı 4 yıl süreli olup öğrenciler 1. ve 3. yılları İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2. ve 4. yılları Montana State Üniversitesinde tamamlayacaklardır. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için bu programın akademik yıl başına öğrenim ücreti İTÜ’de hazırlık sınıfında 7700 TL, İTÜ’de lisans programına devam edecek öğrenciler için 12.000 TL’dir. Montana State Üniversitesi’nde ödenecek öğrenim ücretleri http://catalog.montana.edu/expenses/ internet adresinde bulunmaktadır. Öğrencilerin ABD’de bulunduğu sürede sağlık sigortası yaptırması zorunlu olup bunun ücreti de öğrenciye aittir.

Tablo 3 ve 4

224

“Bk.224 İTÜ ve Strathclyde Üniversitesi arasında yürütülecek olan Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği alanındaki Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP)'na kabul edilecek öğrencilerin programın yerleştirme puan türünde başarı sırasının minimum 150 bin olması şarttır. Buna göre, bu Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP)'na yerleştirme puan türünde başarı sırası 150 bininci sırada olan adayın puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilemeyecektir.

Tablo 3 ve 4

231

Strathclyde Üniversitesi ile yürütülecek olan uluslararası ortak lisans programı 4 yıl süreli olup, öğrenciler birinci ve ikinci yıl öğrenimlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesinde, üçüncü ve dördüncü yıl öğrenimlerini Strathclyde’ta yapacaklardır. Programın akademik yıl başına öğrenim ücretleri hazırlık sınıfında 7.700 TL, Lisans eğitimini İTÜ’de okudukları yıl için 12.000 TL’dir. Birleşik Krallık’ta okudukları yıl için güncel ücret bilgisi https://www.strath.ac.uk/studywithus/feesfunding/tuitionfees/ internet adresinden yıllık olarak verilen undergraduate fees (undergraduate international students) seçeneklerinden elde edilebilir. Örneğin, 2022-2023 akademik yılına ait yıllık okul ücreti 21.850 Sterlin’dir. Öğrencinin Strathclyde’ta bulunacağı süre içerisinde ulusal saglık sigortası, yurt, yemek, kitap-kırtasiye ve kişisel ihtiyaçları için yapacağı harcamalardan şahsen sorumludur. Programa kayıtlı ve İTÜ’deki ilk iki yılı başarıyla tamamlayan öğrenciler Strathclyde’taki 3. ve 4. yılları için öğrenim ücretlerinde %15 garanti burs kazanacaklardır. İTÜ’de “3.5” ortalama başarısı gösteren öğrenciler Strathclyde’taki ilk yıl (3. sınıf) için ise £1000 (bin pound) ek öğrenim ücreti bursuna hak kazanacaktır. Ayrıca Strathclyde’taki ilk yılında %70 (kredi ağırlıklı ortalama) ve üzeri başarı gösteren öğrenci £1000 (bin pound) ek öğrenim ücreti bursuna hak kazanacaktır. UOLP programına kayıtlı öğrenciler Strathclyde’ta Mühendislik Fakültesinde MSc (Y. Lisans) yapmak isterler ise MSc için olan öğrenim ücretinden %15 burs hak kazanacaklar ve Strathclyde MSc derecesi alacaklardır.

Tablo 3 ve 4

300

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılından başlamak üzere aşağıda yer alan şartların tümünü karşılayan Harita Mühendisliği ile Geomatik Mühendisliği programlarına yerleşen öğrencilere eğitim bursu verilir: a. Programların YKS yerleştirme puan türündeki puanına göre alanında ülke geneli ilk 30 bin sıralaması içinde yer almak gerekmektedir. b. YKS tercihlerinde; Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (Türkçe ve İngilizce), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerin Harita ve Geomatik Mühendisliği Programlarından birine yerleşmiş olmak gerekmektedir. c. Üniversitelerin Harita ve Geomatik Mühendisliği Programlarına program bazında ilk 4 sıradan yerleşmiş olmak gerekmektedir. d. HKMO tarafından YKS yerleştirme sonuçlarına göre 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için öğrencilere verilecek net burs miktarı aylık 3.500 TL’dir. e. Burslar her eğitim ve öğretim yılında 9 ay süresince öğrencilere ödenir. f. Eğitim bursu miktarı her eğitim ve öğretim yılı başında HKMO tarafından belirlenerek YÖK’e bildirilir. g. Aşağıda yer alan durumların en az birisinin gerçekleşmesi durumunda öğrencilere verilen eğitim bursu kesilir: • Yabancı dil hazırlık sınıfının başarıyla normal süresinde tamamlanmaması, • Bir önceki eğitim ve öğretim dönemine ilişkin 3 veya daha fazla başarısız dersin olması, • Herhangi bir yarıyılda ortalaması 4 üzerinden 2,8’in (100 üzerinden 70’in) altında kalınması, • Öğrencilik haklarının kaybedilmesi ve öğrencinin uzaklaştırma alması durumunda, • (b) maddesinde yer alan üniversiteler dışında bir bölüme ya da başka bir mesleğe ilişkin bir bölüme yatay geçiş yapılması, • Kayıtlı olunan programın normal öğrenim süresinde (lisans programları için bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç dört yılda) tamamlanmaması. f. HKMO, bu protokol kapsamında burs alan öğrencilere mezuniyetleri sonrasında talepleri halinde iş bulmaları konusunda kamu kurumları ve özel sektör nezdinde yol gösterici ve yardımcı olur.

Tablo 5

1

“KKTC Uyruklu" kontenjanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin ihtiyaç alanları kapsamında KKTC uyruklu adaylar için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yükseköğretim kurumları bünyesinde ayrılan kontenjanlardır. KKTC Uyruklu kontenjanlarından; KKTC Liselerinden mezun, KKTC'de ikamet eden, KKTC uyruklu (çift uyruklular dahil) olanlar ile ilk, orta ve lise eğitimlerini KKTC'de görmüş KKTC'de ikamet eden ve uyruğu sadece T.C. olanlar yararlanacaklardır.

Tablo 5

2

2022-2023 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır.

Tablo 5

3

Bu programa, TYT puan türünde üniversite tarafından ilan edilen puan ve üstünde puan alan adaylar, üniversiteye başvurarak, başvurma koşullarını karşıladıkları takdirde yerleştirileceklerdir.

Tablo 5

4

Bu programda dersler internete dayalı olarak açıköğretim sistemi ile yürütülecektir. Bu programda sınavlar merkezi sınav usulü ile Fakültenin belirleyeceği il merkezlerinde yapılır. Bu programa alınan öğrencilerden her öğretim yılında sınav, materyal ve eğitim-öğretim hizmetleri karşılığında öğretim gideri alınır. Öğretim gideri olarak alınacak bedeller, eğitim ve öğretime ilişkin açıklamalar, uygulamalı derslerin ve eğitimlerin nasıl yürütüleceği, kayıt işlemlerine ilişkin işlemler ile diğer hususlara ilişkin ayrıntılı bilgi Üniversitenin internet adresinden öğrenilebilecektir.

Tablo 5

5

Bu programla ilgili işlemler ve gerekli koşullar ilgili yükseköğretim kurumu tarafından adaylara duyurulacaktır. Bir yıl süre ile Temel Türkçe Hazırlık Sınıfı programı uygulanır. Hazırlık Sınıfı öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir. Temel Türkçe Hazırlık Muafiyet Sınavını başaranlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Bu programın Hazırlık Sınıfında başarısız olan öğrencilere iki yarıyıl ek süre verilir. Bu süreler sonunda başarısız olan öğrenciye azami öğretim süresi boyunca muafiyet sınavlarına giriş hakkı verilir.

Tablo 5

6

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Fashion Institute of Technology (FIT) ile birlikte yürütülecek olan bu programlara girecek olan öğrencilerin, TYT'den en az üniversite tarafından ilan edilen puanı alması ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılacak olan Sınav/Mülakatta başarılı olmaları gerekmektedir. Moda Tasarımı Programına başvuran öğrencilerin içeriği önceden ilan edilecek olan Tasarım Testi ve Portfolyo çalışmasını hazırlamaları, diğer belgelerle birlikte başvuru sırasında sunmaları zorunludur.Başvuru tarihi www.sis.itu.edu.tr ve www.itu.edu.tr adreslerinden öğrenilebilir. Başvuran adaylardan TYT'den ilan edilen puanı alamayanların başvuruları iptal edilecektir. Moda Tasarımı programı dört yıllık olup, 1.yıl, 2.yıl güz dönemi ve 3. yıl İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi'nde (İstanbul), 2. yılın bahar ve yaz dönemleri ile 4. yıl güz ve bahar dönemleri FIT'de (New York) eğitim görülecektir. Tekstil Geliştirme ve Pazarlama programı 4 yıl süreli olup öğrenciler birinci ve ikinci yıl öğrenimlerini İTÜ Tekstil Teknolojileri ve Tasarım Fakültesi'nde, üçüncü ve dördüncü yıl öğrenimlerini Fashion Institute of Technology (FIT)'de yapacaklardır. Eğitim-öğretim ücreti ve diğer koşullara ilişkin açıklamalara ilgili üniversitenin internet adresinden ulaşılabilir.

Tablo 5

7

Çift diplomaya yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP), bir Türk üniversitesi ile Yurtdışı bir üniversite tarafından ortak olarak yürütülen lisans programıdır. Programı başarıyla tamamlayan bir öğrenci, her üniversiteden bir tane olmak üzere iki ayrı diploma alır. Öğrenciler çift diplomaya yönelik uluslararası ortak lisans programının akademik gereklerini yerine getirmeden diplomalardan herhangi birini almaya hak kazanamazlar. Çift diploma programlarında dersler İngilizce olarak verilecektir. Öğrencilerin öğrenime başlayabilmeleri için yeterli düzeyde İngilizce bilmeleri gerekmektedir. (İngilizce yeterlik koşulları için Üniversiteden ayrıntılı bilgi alınız.) Uluslararası ortak lisans programına kabul edilen öğrenciler, ilgili ülkede öğrenim görmek için gerekli vizeyi almakla yükümlüdür ve öğrenciler ilgili ülke vizesi alabilmek için gerekli koşulları yerine getirmelidirler. Türk ve yurt dışı üniversite program koordinatörleri vize başvurularında öğrencilere yardımcı olacaklardır. Öğrenim ücretleri 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için belirlenmiş olup, önümüzdeki yıllarda öğrenim ücretlerinde meydana gelebilecek artışlar her eğitim-öğretim yılı başından önce öğrencilere ayrıca duyurulacak ve giriş yılına bakılmaksızın tüm öğrenciler o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretlerine tabi olacaklardır. Varsa burs, ücret, yabancı dil vb. konularda ilgili üniversiteden bilgi edinilmelidir. Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundaki uluslararası programda kayıtlı öğrencilerin akademik başarısızlık, yatay geçiş vb. işlemlere ilişkin olarak “Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik’i incelemelerinde yarar görülmektedir.

Tablo 5

8

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi için ayrıntılı bilgiye www.manas.edu.kg/oidb.manas.edu.kg adresinden ulaşılabilir. (İrtibat Bilgileri: web adresi: www.manas.edu.kg/oidb.manas.edu.kg, Telefon: 00 996 312 54 19 41 (42-43-44-45-46), 00 996 312 49 27 54 (71-73), Faks: 00 996 312 54 19 35, 00 996 312 49 27 85). Bu programa TYT'den üniversite tarafından ilan edilen puan ve üstünde puan alarak yerleşecek öğrenciler müracaat edeceklerdir. Spor Bilimleri Fakültesi, “Antrenörlük Eğitimi” ve “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği” Programlarının Özel Yetenek Sınavları, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilecektir. Güzel Sanatlar Fakültesi “Grafik” ve “Müzik” Programlarının Özel Yetenek Sınavları, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından gerçekleştirilecektir.

Tablo 5

9

KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek olan TC uyruklu öğrenciler, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun desteklerinden yararlanabilmektedir. KKTC’de 3 aydan fazla ikamet edecek olan TC Vatandaşlarının ülkeye pasaportla giriş yapmaları ve öğrenci ikamet izni almaları gerekmektedir. Öğrenci ikamet izni başvurusu KKTC İçişleri Bakanlığı’na online olarak yapılmakta; başvuru için sağlık sigortası zorunluluğu bulunmaktadır. Sağlık sigortası ödemeleri ikamet izni başvurusu aşamasında şahsen yapıldığından öğrenciler ayrıca üniversitelere sağlık sigortası primi adı altında ödeme yapmamalıdırlar. KKTC’de yürürlükte bulunan mevzuata göre geçici sakin olarak bulunan bütün yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt işlemleri için sağlık raporlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Yabancı öğrenci TC Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanelerinden alınan ve tüberküloz için akciğer skopisi veya akciğer grafisi ile HIV-HCV-HBSAG-RPR tetkiklerini içeren orijinal laboratuvar tetkik sonucunu (rapor ve/veya laboratuvar tetkik sonucunun tarihinin iki aydan eski olmaması kaydıyla) Öğrenci Otomasyon Sistemine yükleyecektir. Öğrenci Otomasyon Sistemine yüklenen rapor/tetkik sonucu, KKTC Sağlık Bakanlığı’nın yürürlükte bulunan Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde belirtilen tek hekim ücreti üzerinden onaylanacaktır. Ancak Bakanlığın, sunulan rapordaki pozitif sonuçlar nedeniyle ilave tetkik isteyeceği durumlarda öğrenci, Sağlık Kurumları Ücretler Tarifesi Tüzüğünde düzenlenen ücret tarifesine göre tam ücret ödeyecektir. Sağlık raporu olmayan ya da rapor tarihi iki ayı geçen öğrenciler, KKTC’deki sağlık raporu alabilmek için Öğrenci İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden işlem yapacaktır. KKTC yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıran, öğrenimine devam eden ve öğrenci ikamet izni alacak olan TC ve diğer ülke uyruklu her öğrenci 8/2012 sayılı Sağlık Fonu Yasası kapsamında sağlık sigortası için asgari ücretin %10'nu kadar ödemeyi, Öğrenci İkamet İzinleri Otomasyon Sistemi üzerinden Kooperatif Merkez Bankası’na ait sanal post vasıtası ile KKTC Sağlık Bakanlığı hesabına yatıracak ve yatırma işlemi tamamlandıktan sonra Sistem öğrenciyi bir sonraki aşamaya yönlendirecektir. KKTC Sağlık Fonu Yasası kapsamında prim ödeyen TC ve diğer ülke uyruklu öğrenciler primi ödenen yıl için kamu sağlık hizmetlerinden yararlanabilirler. Söz konusu primi ödemeyen öğrenciler kamu sağlık kurumlarına başvurduklarında kendi olanakları ile tam ücret tarifelerine tabi olurlar ve tedavi gördükleri kuruma gerekli ödemeyi yaparlar. Ayrıntılı bilgi için ikamet izni başvurusu konusunda KKTC İçişleri Bakanlığı’na, sağlık sigortası ve sağlık raporu konusunda KKTC Sağlık Bakanlığı’na, üniversitelerin tabi olduğu kurallarla ilgili olarak KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na başvurulabilir.

Tablo 5

10

Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İncesanat Üniversitesi’nde Müzik Sanatı (Solo, Bestecilik, Orkestra Şefliği, Müzik Bilimi, Enstrümental, Vokal Sanatı, Halk Çalgı Aletleri) Programının 2022-2023 eğtim-öğretim yılı için ayrıntılı bilgiye info@admiu.edu.az e-posta adresinden, www.admiu.edu.az internet adresinden ve (00 99 412) 599 00 54, (00 99 412) 498 22 71 Faks: (00 99 412) 538 93 48 numaralarından ulaşılabilir.

Tablo 5

11

Bu programa girebilmek için üniversite/ konservatuar/ akademi/enstitüye başvurmak ve bu üniversite/konservatuar/akademi/enstitüce yapılacak seçme sınavını kazanmak gerekir.

Tablo 5

12

Kılavuzda yer alan bu Üniversiteye ait programlara TYT’den en az üniversite tarafından ilan edilen puan ve üstünde puan alarak yerleşecek öğrencilerin alacakları diplomalara ilgili mevzuata göre yapılacak inceleme sonucunda diploma denklik belgesi verilecektir. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek bu öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir.

Tablo 5

13

Nahçıvan Devlet Üniversitesi’nde eğitim ücretli olup, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Güzel Sanatlar Fakültesi programlarının yıllık öğretim ücreti yıllık 1200-2000 ABD Doları’ arasındadır. Üniversite bünyesinde hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık sınıfı ücreti her yıl için alınır ve ücret 800 ABD Doları’dır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir. Öğretim dili Azerice’dir. Üniversite hakkında ayrıntılı bilgiye üniversitenin internet adresinden, ndu@ndu.edu.az veya info@ndu.edu.az adresinden ulaşılabilir. İrtibat Bilgileri: Telefon: (+99436) 5452366 Faks: (+ 994 36) 544 0862)

Tablo 5

14

Kılavuzda yer alan bu Üniversiteye ait programlara TYT’den en az üniversite tarafından ilan edilen puan ve üstünde puan alarak yerleşecek öğrencilerin alacakları diplomalara ilgili mevzuata göre yapılacak inceleme sonucunda diploma denklik belgesi verilecektir. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görecek bu öğrencilerin öğrenciliklerini tanıtmaları, Milli Eğitim Bakanlığı veya yurt dışı temsilciliklerimizde öğrenci dosyası açtırmaları ve vize almaları gerekmektedir.

Tablo 5

15

......

Tablo 5

16

....

Tablo 5

20

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve/veya Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alınacak yükseköğretim programları ile ilgili uygulanacak işlemler ve gerekli koşullar ilgili yükseköğretim kurumlarınca ön kayıt sırasında adaylara duyurulacağından, bu programlarla ilgili özel koşul ve açıklamalara burada ayrıntılı olarak yer verilmemiştir. Adaylar, öğretim sırasında ödenecek olan ücretler, harçlar, burslar, hazırlık eğitimi, programın öğretim dili vb. bilgileri ilgili yükseköğretim kurumlarından edinmelidir. 2021-TYT puanı 200 ve üzeri olan adaylardan 2022-YKS’nin hiçbir oturumuna girmeden 2022 yılında sadece bu tablodaki Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre öğrenci alacak yükseköğretim programlarına başvurmak isteyenlerin Dönüştürülmüş Puanlarının hesaplanabilmesi için başvuru süresi içinde 2022-YKS başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlarda engelli öğrenciler için (bedensel engelli, görme engelli, işitme engelli, MR (mental retardasyon) ile “yaygın gelişimsel bozukluklar” (otizm spektrum bozuklukları (OSB), Asperger sendromu, RETT sendromu, dezintegratif bozukluklar, sınıflanamayan grupta yer alan yaygın gelişimsel bozukluklar)) durumlarını, “engelli sağlık kurulu raporu” ile belgelemeleri kaydıyla TYT puanlarının 100 ve üzerinde olanlar, özel yetenek sınavlarına kabul edilir. Adayların, 2022-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmeleri için Y-TYT'de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olmaları gerekmektedir (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.). Yükseköğretim kurumları Y-TYT’de en düşük 800.000’inci başarı sırasında değişiklik yapamazlar. Tablo-5’te Burslu/İndirimli programlarda yer alan; zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir.