43
Araştırma Üniversitesi

Araştırma Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Eylül 2017 tarihinde Araştırma Üniversitesi ünvanına değer görülmüştür. Araştırma Üniversitesinin en önemli belirleyici unsuru Üniversite - Sanayi işbirliğidir. Bu işbirliğini Araştırma Merkezlerimizde yapılan çalışmalar üzerinden yürütmekteyiz.

Araştırma Merkezleri:

MEMTEK - Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma Merkezi

Su ve atık su uygulamalarında membran üretimi, modül imalatı ve proses geliştirilmesi üzerine çalışmalar ve araştırmalar yapan araştırma merkezimizdir.

İTÜ Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kutup bölgelerinin geleceği hakkında ülkemizin söz sahibi olması ve görünürlüğünün sağlanması için çalışmalar yapılarak, İTÜ ve Türkiye’deki diğer üniversitelerdeki araştırmacılar ile ilgili ulusal ve uluslararası bilim, araştırma, geliştirme, sanayi ve otorite sahibi kuruluşlar arasında bir ara yüz görevi üstlenilmesi, aynı zamanda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmeyi amaçlayan araştırma merkezimizdir.

Tarım ve Çevre Bilişimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARBİL)

Tarım ile teknolojiyi birleştirerek tarımcılığın sürdürülebilir ve daha verimli bir şekilde yapılması için araştırmalar ve çalışmalar yapan araştırma merkezimizdir.

Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜ-GİNOVA)

İTÜ-GİNOVA Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi, İTÜ’de girişimcilik kültürünü yaymak; yenilikçilik, yaratıcılık ve teknolojiye dayalı girişimler kurmaları için İTÜ öğrencilerini ve akademisyenlerini cesaretlendirmek, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek ve girişimlerinin başarılı olması için gerekli bağlantıları sağlamak; bunları gerçekleştirirken bir yandan girişimcilik ve inovasyon konularında bilginin sınırlarını geliştirecek araştırmalar yapan araştırma merkezimizdir.

Prof. Dr. Adnan Tekin Malzeme Bilimleri ve Üretim Teknolojileri Uygulama-Araştırma Merkezi (ATUM) 

Günümüz ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli yüksek teknoloji seramik ve kompozitlerinin geliştirilmesi, test ve karakterizasyon alt yapısının oluşturulması amacıyla araştırma yapan merkezimiz,1999 yılında Türk, Fransız ve Japon hükümetlerinin desteğiyle kurulmuş araştırma merkezimizdir.

Çevre ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi kendi alanında ülkede ortaya çıkan sorunlara çözüm üretmeyi hedeflemektedir. Bir yandan kamu kurumları, belediyeler ve özel kuruluşlardan gelen inceleme raporu ve proje istemleri karşılanırken, diğer yandan da ilgili alanda yapılan bilimsel çalışma ve araştırmalarla ülkenin bilgi birikimine katkı sağlanmasını amaçlayan araştırma merkezimizdir.

Bilim, Mühendislik ve Teknolojide Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merkezi  (BMT-KAUM) 

BMT-KAUM, bilim, mühendislik, teknoloji ve sanat dallarında kadın-erkek fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla araştırma ve incelemeler yapılmasını, bu konudaki toplumsal bilincin arttırılmasını, konuyla ilgili uygulamaların izlenmesini, veri tabanı ve göstergelerin geliştirilmesini, kadın çalışmaları alanının ve kadınların toplumsal/akademik yaşama katkısının görünürlüğünün arttırılmasını, üniversitede konuyla ilgili bir bilgi merkezi oluşturulmasını sağlayacak yayın/belgelerin sürekli ve güncel olarak kazandırılmasını hedefleyen araştırma merkezimizdir.

Afet Yönetim Merkezi 

İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi, ulusal düzeyde çalışmalar yapmak, danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak, Türkiye’deki kamu, özel kuruluşlar ve halk için eğitimler vermek üzere 2001'den beri faaliyette bulunmaktadır. Merkez doğal ve insan kaynaklı afet yönetiminin zarar azaltma, hazırlık, müdahale, iyileştirme evrelerine yönelik yürüttüğü projelerle bir afet kenti olan İstanbul ve bölge çapında hizmet vermeyi, komşu ülkelerle ortak çalışmalar yürütmeyi amaçlayan araştırma merkezimizdir.

Dr. Orhan Öcalgiray Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji & Genetik Araştırmalar Merkezi (MOBGAM) 

Biyolojik bilimler ve biyoteknolojideki hızlı gelişmeler, canlıların daha iyi anlaşılması ve moleküler düzeyde incelenebilmesi ile ilaç tasarımı, biyolojik ve biyo-uyumlu malzemeler, biyo-elektronik gibi biyoteknolojinin çeşitli alanlarında kullanılabilecek nanomalzemelerin daha iyi ve etkin bir şekilde araştırmalar yapan ve bu konularda çeşitli çalışmalar yapan araştırma merkezimizdir.

Uydu Haberleşmesi ve Uzaktan Algılama Merkezi

Türkiye’de uzaktan algılama ve uydu haberleşme teknolojilerinde araştırma ve uygulama odaklı proje geliştirmek hedefi ile kurulan ilk merkez ve yer istasyonudur. 2002 yılından günümüze uzaktan algılama uydularından orta, yüksek ve çok yüksek çözünürlükte veri alımı gerçekleştiren UHUZAM UYG-AR, Türkiye'nin en geniş uydu görüntü arşivine sahip araştırma merkezimizdir. 

Konut Araştırma ve Eğitim Merkezi

Konut, yerleşme, kent ve çevre konularında planlama, tasarım ve uygulamaya yönelik ulusal / uluslararası eğitim yapmak ve disiplinler arası araştırmalar yürütmeyi amaçlayan araştırma merkezimizdir.

Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi 

Projelerin çoğunluğu iklim ve yerbilimleri, astrofizik, yüksek enerji ve plazma fiziği, malzeme bilimi ve nanoteknoloji, moleküler kimya, yaşam bilimleri ve biyoenformatik, hesaplamalı akışkanlar dinamiği ile ilgili olan merkez, yapılan protokol ile Ulusal Nano Araştırmaları Merkezi’ne 5 milyon işlemci-saatlik hesaplama kaynağı sağlamıştır. Genel olarak yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama alanlarında hem akademik hem de endüstriyel kullanıcılara hizmet veren araştırma merkezimizdir.

EMCOL Araştırma Merkezi

İTÜ-EMCOL, AB 6. Çerçeve Programı (FP6) proje desteği ile Mayıs 2005’de kurulmuş, Deniz ve Göl Jeolojisi ve Jeofiziği araştırmalarının gerçekleştirildiği bir araştırma merkezidir. Merkez, Kuruluştaki amacına uygun olarak Türkiye’yi de içine alan Doğu Akdeniz ve çevresindeki deniz ve göllerde; doğal afetler, iklim ve çevresel değişimlere yönelik ileri düzeyde çok disiplinli araştırmalar yapmış, konu ile ilgili genç bilim insanları yetiştirmiş ve kısa sürede bu konularda uluslararası düzeyde bir mükemmeliyet merkezi haline gelmiştir.

İTÜ Elektronik Tasarım ve Metroloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amacı; kamu ve özel sektörün maddi desteğini Üniversitenin yetkin insan kaynağı ile birleştirerek, Türkiye’nin yüksek başarımlı tümleşik devre ve elektronik sistem alanında gelişmesine ortam sağlamak ve öncülük etmek olan araştırma merkezimizdir.

İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Merkezin amacı; faaliyet alanlarına giren bilimsel, teknolojik araştırma, eğitim ve uzmanlığı ilgilendiren konularda danışmanlık yapmak ve ülke kalkınma planları çerçevesinde projeler geliştirmek olan araştırma merkezimizdir.

Su ve Deniz Bilimleri Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Deniz ve Su bilimleri alanında elde edilen bilgi ve teknolojinin, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı, araştırma, inceleme, kurs, seminer, konferans, kongre, eğitim ve öğretim programları düzenlemek suretiyle paylaşımını sağlamak gibi faaliyetlerde bulunan araştırma merkezimizdir.